Chính sách chất lượng

"KHÔNG NGỪNG THOẢ MÃN KHÁCH HÀNG BẰNG TIẾN ĐỘ,
CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN, HIỆU QUẢ CỦA MỖI CÔNG VIỆC BỞI NĂNG LỰC,
NHẬN THỨC CỦA MỌI THÀNH VIÊN, CÔNG NGHỆ, PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ TIÊN TIẾN
VÀ KHẢ NĂNG TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY"


ĐỂ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG, CÔNG TY CAM KẾT:

  1. Mọi nhân viên của Công ty được đào tạo liên tục để có đủ năng lực cần thiết thực hiện các công việc được giao; xây dựng cơ cấu tổ chức hợp lý để mọi thành viên của Công ty có điều kiện phát huy sự hợp tác trong công việc, không ngừng tự rèn luyện, thấu hiểu để tuân thủ các yêu cầu khách hàng, pháp luật cũng như các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng, đó là biện pháp đảm bảo nâng cao mức sống của mọi người.
  2. Tiếp cận các công nghệ mới, tìm tòi áp dụng vào quá trình sản xuất, không ngừng nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả để thoả mãn yêu cầu khách hàng.
  3. Thiết lập, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng có hiệu quả dựa trên nền tảng tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008.
  4. Đảm bảo quản lý và khai thác các nguồn tài chính thích hợp, có hiệu quả để thực hiện các mục tiêu và yêu cầu đã xác định.
© 2013 Song Hong No.1 Construction .,JSC. All Rights Reserved. Tuesday the 24th.