Công ty CPXD số 1 Sông Hồng tổ chức lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Thực hiện Quyết định số 174/QĐ-BXD ngày 06/02/2013 và Văn bản số 256/BXD-PC ngày 21/02/2013 của Bộ xây dựng về việc tổ chức lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ xây dựng trong quý I năm 2013; Công văn số 208/CV-TCT của Tổng công ty CP Sông Hồng về việc lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Để việc tổ chức lấy ý kiến của cán bộ công nhân viên Công ty CPXD số 1 Sông Hồng về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ, chất lượng, phát huy dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm, Công ty đề nghị các đồng chí lãnh đạo Công ty tham gia đóng góp ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Các đồng chí Trưởng phòng ban, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung như sau:

1. Tổ chức lấy ý kiến toàn thể cán bộ công nhân viên trong phòng ban, đơn vị mình về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, cụ thể:
a) Nội dung lấy ý kiến: Nội dung tham gia ý kiến về toàn bộ dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (Mẫu số 01 - Bảng so sánh giữa Hiến pháp 1992 với dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992). Tập trung góp ý sâu về nội dung liên quan trực tiếp đến phạm vi lĩnh vực quản lý của Bộ xây dựng.
b) Hình thức lấy ý kiến:
+ Lấy ý kiến cá nhân bằng văn bản (Mẫu số 02).
+ Lấy ý kiến qua Cổng thông tin điện tử của Bộ xây dựng.

2. Các phòng ban, đơn vị tập hợp phiếu lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 của cơ quan, đơn vị mình gửi về Phòng Tổ chức hành chính trước ngày 11/03/2013 để tổng hợp, xây dựng báo cáo Tổng công ty theo quy định.
Ghi chú: Công ty gửi bản lấy ý kiến cá nhân bằng văn bản (Mẫu số 02). Các tài liệu khác liên quan gồm: Dự thảo Hiến pháp; Bảng so sánh Hiến pháp 1992; Báo cáo thuyết minh Hiến pháp đề nghị các đơn vị tham khảo và tải về tại tệp tin đính kèm.

Tài liệu đính kèm bài viết
Dự thảo Hiến pháp(Du thao Hien phap.doc) Tải về
Bảng so sánh Hiến pháp 1992 (Bang so sanh Hien phap.doc) Tải về
Báo cáo thuyết minh Hiến pháp (Bao cao thuyet minh Hien phap.doc) Tải về

Công ty CPXD số 1 Sông Hồng.

© 2013 Song Hong No.1 Construction .,JSC. All Rights Reserved. Tuesday the 24th.