Nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2011

Thời gian: Ngày 14 tháng 05 năm 2011

 

Địa điểm: Hội trường Công ty - 72 An Dương - Tây Hồ - Hà Nội

TT Thời gian

Nội dung

I. Khai mạc
1
7:30 - 8:00 Đăng ký tham dự Đại hội.
2
8:00 - 8:15

Chào cờ, khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội.

Thông qua Ban KTTCĐB, Quy chế tổ chức đại hội.

3
8:15 - 8:25
Thông qua tính hợp lệ của Đại hội.
4
8:25 - 8:30
Thông qua chương trình và nội dung làm việc.
II. Nội dung đại hội
1
8:30 - 8:50

Báo cáo kết quả SXKD năm 2010 và phương hướng SXKD năm 2011.

Báo cáo tài chính năm 2010 có kiểm toán

2
8:50 - 9:15 Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2006-2010 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2010-2015 của HĐQT.
3
9:15 - 9:30
Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
4
9:30 - 9:45
Đại biểu Tổng công ty cổ phần Sông Hồng phát biểu
5
9:45 - 10:00

Các tờ trình Đại hội:

- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2010.

- Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2011.

- Chủ trương tăng vốn điều lệ.

- Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2011.

6
10:00 - 10:30
Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2011-2015.

10:30 - 10:45
Nghỉ giải lao
7 10:45 - 11:15
Thảo luận và biểu quyết các vấn đề thẩm quyền Đại hội.
8 11:15 - 11:30

Công bố kết quả bầu HĐQT, BKS.

Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2011-2015 ra mắt ĐHĐCĐ

9 11:30 - 11:50
Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội
10 11:50 - 12:00
Bế mạc Đại hội

© 2013 Song Hong No.1 Construction .,JSC. All Rights Reserved. Saturday the 17th.